ภาพกิจกรรม
ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วย ท่านเลขาประสิทธิ์ ฤทธิอา และสมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนนายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วย ท่านเลขาประสิทธิ์ ฤทธิอา และสมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนนายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

3

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร (จราจร) เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้รู้จักเคารพกฎจราจรมากขึ้น โดยได้ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ถึงหน้าเทศบาลตำบลท่าฉาง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร (จราจร) เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้รู้จักเคารพกฎจราจรมากขึ้น โดยได้ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ถึงหน้าเทศบาลตำบลท่าฉาง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

6

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

11

4 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น

นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น

18

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา

23

22 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น.

105

21 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง

214

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น

309

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

97

2 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในวันนี้มีท่านปลัดนิมิต วงศ์จินดา ปลัดอำเภอท่าฉาง มาทำการประชาสัมพันธ์การโหลดแอฟ ThaiD พร้อมทั้งมีการต้อนรับคุณครูที่โอนย้ายมาสังกัด ศพด.บ้านท่าฉาง และต้อนรับพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.ท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในวันนี้มีท่านปลัดนิมิต วงศ์จินดา ปลัดอำเภอท่าฉาง มาทำการประชาสัมพันธ์การโหลดแอฟ ThaiD พร้อมทั้งมีการต้อนรับคุณครูที่โอนย้ายมาสังกัด ศพด.บ้านท่าฉาง และต้อนรับพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.ท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

101

1 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

52

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา09.30 น  ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา09.30 น ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

88

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ในการให้คำปรึกษากฏหมายเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ...เมื่อเวลา 09.30 น....

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ในการให้คำปรึกษากฏหมายเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ...เมื่อเวลา 09.30 น....

58

24 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะกรรมการกองทุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

วันนี้นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะกรรมการกองทุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

36

23 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมในงานสรงน้ำพระครูรัตนวิมล (ปู่หลวงแบน วัดท่าเคย) โดยมีท่าน สจ.ไพรัช ต้อยแก้ว ท่านผู้ใหญ่เสาวภา วรชัย ท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ ฤทธิอา คุณพิชัย ชมภูพล ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมถวายพุ่มผ้าป่า ณ วัดอินทาราม เมื่อเวลา 09.30 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมในงานสรงน้ำพระครูรัตนวิมล (ปู่หลวงแบน วัดท่าเคย) โดยมีท่าน สจ.ไพรัช ต้อยแก้ว ท่านผู้ใหญ่เสาวภา วรชัย ท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ ฤทธิอา คุณพิชัย ชมภูพล ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมถวายพุ่มผ้าป่า ณ วัดอินทาราม เมื่อเวลา 09.30 น.

32

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยาย ในหัวข้อ "No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" และชี้แจงแนวทาง Do & Dont ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มีคุณธรรมสุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยาย ในหัวข้อ "No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" และชี้แจงแนวทาง Do & Dont ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มีคุณธรรมสุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

62

13 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

นายกสุโข แก้วบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

42

13 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าฉาง โดยมีคณะกรรการเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เมื่อเวลา 13.30 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าฉาง โดยมีคณะกรรการเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เมื่อเวลา 13.30 น.

40

3 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เมื่อเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เมื่อเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

45

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเพื่อชี้แจงการบริหารงานของระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเพื่อชี้แจงการบริหารงานของระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

54

17 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...