สำนักงานปลัด
 • นายวิฑูรย์ ชาตะกูล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร 0883815282

 • นางสาวสุนิษา พรหมสวาสดิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร 0870147423

 • นายธรรมกร ขำแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร 0918217086

 • นางสุทิศา ช่วยหนู

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  โทร 0994211672

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวนันท์สิตา ศรีรักษา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  โทร 0628786743

 • นางสาวเจนจีรา ฤทธิอา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  โทร 0824322789

 • นายพงศกร ทับทอง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

  โทร 0927500448

 • นางพรพิไล ชาตะกูล

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  โทร 0876282049

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายรพีพัฒน์ เกิดทรัพย์

  คนงานทั่วไป

  โทร. 0831051421

 • นายเอกพนธ์ คงชาตรี

  นักการภารโรง

  โทร. 0612458302