กองคลัง
 • นางกาญจนา อ่อนพร้อม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร.0897291976

 • นางสาวดวงรัตน์ ไทยเกิด

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  -

 • นางสาวรัตนาภรณ์ มลอุ่น

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

  โทร.0800551590

 • นางสาวอัชนา คงชาตรี

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  โทร.082-4153761

 • นางอารยา สมเพชร

  ลูกจ้างประจำ นักวิชาการคลัง

  โทร.0873813298

 • นางสาวอนงค์จิตร ชื่นฤทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  โทร.0850696482

 • นางสาวอมรรัตน์ เทพนวล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  โทร.0848441122