พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
 • นางอัมพวัน สุขสว่าง

  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

 • นางสาวสมสมัย กันณรงค์

  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางระวีวรรณ สุขประเสร็ฐ

  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวอรพินท์ พรหมเกิด

  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางจิตติมา ร่มโพธิชวัญ

  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางนิศารัตน์ แก้วบัวทอง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวลักขณา คงท่าฉาง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวสนิท ฤทธิ์อา

  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวชไมพร กำเนิดรักษ์

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวอรอุมา หมั่นไชย

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสาวสุภาณี แก้วมีศรี

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสมศรี จินโต

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นางสุภาภรณ์ แก้วมีศรี

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 • นายสะอาด จันทร์สว่าง

  ยาม