หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
 • นายวิฑูรย์ ชาตะกูล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวสุนิษา พรหมสวาสดิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายธรรมกร ขำแก้ว

  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

 • นางกาญจนา เนตรพุกกณะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย

  ผู้อำนวยการกองช่าง