สมาชิกสภา อบต.
 • นายประสิทธิ์ จันทเวช

  ประธานสภาอบต.

  โทร.0873885749

 • นายเกษมสันติ์ นิลอรุณ

  รองประธานสภาอบต.

  โทร.0835509745

 • นายบุญญฤทธิ์ สังข์เสียงหวาน

  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1

  โทร.0874616979

 • นายเอกชัย ไชยชุมทับ

  สมาชิกอบต.หมู่ที่3

  โทร.0857924624

 • นายชุมพล ทองเกตุ

  สมาชิกอบต.หมู่ที่4

  โทร.0937518307

 • นายพงศ์ศิริ ใสใจดี

  สมาชิกอบต.หมู่ที่5

  โทร.0612579110