องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วิสัยทัศน์ "พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่งคง การคมนาคมสะดวก"
  • วิสัยทัศน์

    พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่นคง การคมนาคมสะดวก

นายสุโข แก้วบัวทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

089-473-0542

นายวิฑูรย์ ชาตะกูล

ปลัด อบต.ท่าฉาง

088-381-5282

ข่าวสารชาวอบต.ท่าฉาง

กิจกรรมชาวอบต.ท่าฉาง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.ท่าฉาง เราดูแล

5
หมู่
2807
ประชากร
38
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.