ภาพกิจกรรม
นายสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง ,พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคณะคุณครูศพด.บ้านท่าฉาง .. ร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากองค์การบริหารบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ง : 📑📖 .. ที่มาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
56
8 กุมภาพันธ์ 2567