คณะผู้บริหาร
 • นายสุโข แก้วบัวทอง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง โทร 0894730542

  โทร 0894730542

 • นายสมภพ แก้วบัวทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

  โทร 0887610152

 • นายชัยยุทธ ไชยวงศ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

  โทร 0816067706

 • นายประสิทธิ์ ฤทธิอา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

  โทร 0810879666