ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
70
8 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายสุโข  แก้วบัวทอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  (วันเสาร์ที่ 13  มกราคม 2567 )  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ในเขตอบต.ท่าฉาง ประมาณ 50 คน  โดยมีประเด็นในการประชุม คือ  1. สถานที่จัดงาน   2.กิจกรรมภายในงาน  3.การแต่งกาย  ซึ่งสรุปผลจาการประชุมได้ดังนี้   1.  สถานที่จัดงาน   เป็นสนามโรงเรียนบ้านคชาธาร   2. กิจกรรมภายในงาน   มีการแสดงบนเวที  4 ชุดการแสดง  มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวที  เล่นเกมส์  ร้องเพลงประกวด โดยมีของรางวัลให้กับเด็กๆ   3. การแต่งกาย ในส่วนของอบต.ท่าฉาง จะใส่เสื้อทีมสีแดง และในส่วนผู้นำท้องที่ใส่เสื้อสีเหลือง และใส่เสื้อกั๊กทับ  ผลจาการมีส่วนร่วมในการประชุม ได้นำไปปรับปรุงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี