ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
1 ตุลาคม 2556

294   ประวัติความเป็นมา :
       คำว่าท่าฉาง มาจากคำว่า "ท่า" หมายถึงท่าน้ำริมคลองริมแม่น้ำ "ฉาง" หมายถึงฉางข้าวที่เก็บรวบรวมข้าวเพื่อจัดส่งเป็นสวย
หรืออากร ราษฏรจึงรวมเรียกพื้นที่รวบรวมข้างแห่งนี้ว่า"ท่าฉาง" จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นชื่อของอำเภอท่าฉาง และตำบลท่าฉางด้วย  
  สภาพทั่วไปของตำบล :
        
ตำบลท่าฉางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีคลองท่าฉางเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาด
เทจากตะวันตกสู่ชายฝังทะเลด้านตะวันออก