แหล่งท่องเที่ยว
เจดีย์เอนท่าฉาง
2117
30 พฤศจิกายน 542

 เจดีย์เอนแห่งนี้สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระเจดีย์วัดบรมธาตุไชยา หรือสร้างขึ้นระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูน มีฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 2 เมตร พื้นฐานล่างจมอยู่ใต้ดิน 1.5 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 9 เมตร มีมุข 4 ด้านบนมุขจะมีซุ้ม 4 ซุ้มภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปรางประทานพรไว้ทั้ง4 ด้านด้าน โดยนายสุโข แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง พร้อมชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เจดีย์เอนวัดจันทาราม ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าโบถซึ่งมีอยู่ 2 องค์ ซึ่งอีกองค์หนึ่งยังคงมีสภาพที่ยังสมบูรณ์ และอีกองค์เป็นเจดีย์เอน ที่ยังคงเป็นศาสนาสถานที่ยังทรงอยู่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้เกือบสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ หรือ อันซีนอินท่าฉาง อีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอไชยาที่ยังมีให้เห็น

"ทั้งนี้บุคลโดยทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีเจดีย์แห่งนี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากเจดีย์เอนแล้วภายในวัดยังมีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ให้ได้เยี่ยมชม และเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานและวัฒนธรรม จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชม ความมหัศจรรย์ทางพุทธศาสนาต่อไป"