ภาพกิจกรรม
นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น
724
21 สิงหาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง