ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่

951

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

971

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม อปพร.

โครงการฝึกอบรม อปพร.

1565

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์

1564

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง จัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ศพด.บ้านท่าฉาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 11พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30 น.  โดยมีผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และ คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง  เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง จัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ศพด.บ้านท่าฉาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 11พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และ คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรม

753

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล"

"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล"

681

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...