ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง
891
30 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง