ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
30 พฤศจิกายน 542

30