ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมกรณีจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
14 มีนาคม 2567

38