ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท?ติกคอนกรีต สายทางบ้านพูนนท์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 17-013 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉางฯ
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท?ติกคอนกรีต สายทางบ้านบางปู - ปลายถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 17-019 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉางฯ
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านพูนนท์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 17-013 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง ฯ
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านบางปู-ปลายถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 17-019 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง ฯ
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านสวนปู่อ้น หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 พฤษภาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูห้วยทอง-บ้านนาโหนด (คลองเหียง) ระยะทาง 1,890 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 เมษายน 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 เมษายน 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านโล๊ะงาน (บ้านนายจรูญ) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 เมษายน 2567

0


ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านบางงั้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 เมษายน 2567

0


ระกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทางบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนบ้านหนองหัวช้าง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 เมษายน 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนตนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเคย หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 เมษายน 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือยาว
3 เมษายน 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายทางบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนบ้านหนองหัวช้าง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายศาลาหมู่ที่ 5 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 17-025) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำส้ม (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 17-024) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนประปาบ้านบางงั้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วการแข่งขันกีฬาตำบลเสวียด ประจำปี 2567 ประเภทหน่วยงาน
21 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ
19 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านสวนปู่อ้น หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 มีนาคม 2567

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถนนสายซอยบ้านสวนปู่อ้น หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 มีนาคม 2567

0