ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์/ประกาศใช้คู่มือ/คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
27 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจัดตั้งศูนย์/ประกาศใช้คู่มือ/คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งเจเาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งเจเาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ