ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา09.30 น ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
112
31 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา09.30 น ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง