ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
754
31 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง