ภาพกิจกรรม
วันนี้นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะกรรมการกองทุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
760
23 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันนี้นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะกรรมการกองทุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อเวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง