Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เจดีย์เอนท่าฉาง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 999 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

 เจดีย์เอนแห่งนี้สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระเจดีย์วัดบรมธาตุไชยา หรือสร้างขึ้นระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูน มีฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 2 เมตร พื้นฐานล่างจมอยู่ใต้ดิน 1.5 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 9 เมตร มีมุข 4 ด้านบนมุขจะมีซุ้ม 4 ซุ้มภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปรางประทานพรไว้ทั้ง4 ด้านด้าน โดยนายสุโข แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง พร้อมชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เจดีย์เอนวัดจันทาราม ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าโบถซึ่งมีอยู่ 2 องค์ ซึ่งอีกองค์หนึ่งยังคงมีสภาพที่ยังสมบูรณ์ และอีกองค์เป็นเจดีย์เอน ที่ยังคงเป็นศาสนาสถานที่ยังทรงอยู่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้เกือบสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ หรือ อันซีนอินท่าฉาง อีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอไชยาที่ยังมีให้เห็น

"ทั้งนี้บุคลโดยทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีเจดีย์แห่งนี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากเจดีย์เอนแล้วภายในวัดยังมีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ให้ได้เยี่ยมชม และเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานและวัฒนธรรม จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชม ความมหัศจรรย์ทางพุทธศาสนาต่อไป"

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs