Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 4) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปั้มบาดาลแบบจม ขนาด .5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 2) 21 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัล์ตอกคอนกรีตสายทางบ้านนาปรือ ม.3 บ้านคชาธาร (ดู : 3) 21 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัล์ตอกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลับ ม.3 บ้านคชาธาร (ดู : 2) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) (ดู : 5) 12 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 5 รายการ (ดู : 5) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองตลัง จำนวน 7 รายการ (ดู : 5) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ (ดู : 6) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ (ดู : 5) 7 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ดู : 3) 6 ก.ย. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 30-31 ส.ค.65 งวดที่ 5 (ดู : 5) 31 ส.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 ส.ค.65 งวดที่ 4 (ดู : 3) 26 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 8) 24 ส.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 ส.ค.65 งวดที่ 3 (ดู : 3) 19 ส.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 8-11 ส.ค.65 งวดที่ 2 (ดู : 3) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 7) 9 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ดู : 3) 5 ส.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 ส.ค.65 งวดที่ 1 (ดู : 4) 5 ส.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 25-27 ก.ค.65 งวดที่ 3 (ดู : 13) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 18) 22 ก.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 22) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 สฎ. (ดู : 18) 19 ก.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 18-22 ก.ค.65 งวดที่ 2 (ดู : 14) 15 ก.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 4-8 ก.ค.65 งวดที่ 1 (ดู : 15) 8 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม และหลังคาอาคารเรียนที่ 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง (ดู : 24) 8 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2565 เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 (ดู : 20) 4 ก.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 20) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 23) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ (ดู : 20) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 25) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านท่าฉาง จำนวน 9 รายการ (ดู : 26) 8 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 32) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 25) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ศพด.บ้านท่าฉาง (ดู : 28) 25 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศพด.บ้านท่าฉาง จำนวน 81 วัน (ดู : 30) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ศพด.บ้านท่าฉาง (ดู : 25) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ (ดู : 27) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ (ดู : 28) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ดู : 24) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ (ดู : 24) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 31) 11 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 24) 11 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 23) 6 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 25) 6 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านหนองพลับ ม.3 (ดู : 32) 8 เม.ย. 2565
ตารางวงเงิน/ปร5/ปร4/แบบ/โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านหนอพลับ ม.3 (ดู : 33) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 34) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 35) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2565 เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65 (ดู : 31) 4 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 33) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 30) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 (บ้านนายเสนอ) ม.2 (ดู : 52) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเคย ม.2 (ดู : 31) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายศาลา ม.5 (ดู : 27) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด ตอนที่ 2 ม.2 บ้านท่าเคย (ดู : 45) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 10 รายการ (ดู : 40) 22 มี.ค. 2565
ตารางวงเงิน/ปร5/ปร4/แบบ/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 บ้าน(นายเสนอ) ม.2 (ดู : 60) 18 มี.ค. 2565
ตารางวงเงิน/ปร5/ปร4/แบบ/โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด ตอนที่ 2 ม.2 บ้านท่าเคย (ดู : 52) 14 มี.ค. 2565
ตารางวงเงิน/ปร5/ปร4/แบบ/โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเคย ม.2 (ดู : 55) 14 มี.ค. 2565
ตารางวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่ที่ 5(รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ 17-025) หมู่ที่ 5 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 67) 9 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs