Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 6) 2 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 10) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 9) 9 ส.ค. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 13) 8 ส.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 25) 7 ก.ค. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 22) 6 ก.ค. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 27-30 มิ.ย.65 งวดที่ 5 (ดู : 21) 30 มิ.ย. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 มิ.ย.65 งวดที่ 4 (ดู : 24) 24 มิ.ย. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 มิ.ย.65 งวดที่ 3 (ดู : 24) 17 มิ.ย. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 มิ.ย.65 งวดที่ 2 (ดู : 24) 10 มิ.ย. 2565
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 27) 6 มิ.ย. 2565
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 1-2 มิ.ย.65 งวดที่ 1 (ดู : 16) 2 มิ.ย. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 33) 5 พ.ค. 2565
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (ดู : 37) 26 เม.ย. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 47) 7 เม.ย. 2565
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 38) 7 เม.ย. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม2565 (ดู : 39) 7 เม.ย. 2565
รายงานผลการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 (ดู : 37) 30 มี.ค. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 30) 8 มี.ค. 2565
รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 61) 7 ก.พ. 2565
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 88) 7 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 99) 4 ม.ค. 2565
รายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2564 (ดู : 80) 28 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 94) 15 ธ.ค. 2564
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 106) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 (ดู : 82) 13 ธ.ค. 2564
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 77) 8 ธ.ค. 2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 2564 (ดู : 87) 26 พ.ย. 2564
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 69) 5 พ.ย. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 (ดู : 85) 29 ต.ค. 2564
ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 86) 29 ต.ค. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 94) 13 ต.ค. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (ดู : 41) 6 ต.ค. 2564
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี 2565 (ดู : 44) 6 ต.ค. 2564
รายงานประมาณการรายรับประจำปี 2565 (ดู : 41) 5 ต.ค. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ดู : 44) 5 ต.ค. 2564
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 111) 4 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 99) 1 ต.ค. 2564
ประกาศ การใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 (ดู : 105) 1 ต.ค. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 117) 6 ก.ย. 2564
ประชุมสภา สมัยสมามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 124) 5 ส.ค. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 118) 6 ก.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 (ดู : 118) 6 ก.ค. 2564
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 114) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศ เชิญชวนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ภายในกำหนดเวลา (ดู : 133) 10 มิ.ย. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 130) 7 มิ.ย. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 150) 6 พ.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 (ดู : 292) 5 เม.ย. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 204) 5 เม.ย. 2564
เพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีท้องถิ่น (ดู : 180) 18 มี.ค. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 156) 8 มี.ค. 2564
ลด 90 % ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 156) 15 ก.พ. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 181) 3 ก.พ. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง ภดส.1 (ดู : 104) 29 ม.ค. 2564
ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 171) 25 ม.ค. 2564
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 210) 25 ม.ค. 2564
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (มาตรา 72) (ดู : 210) 13 ม.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 (ดู : 158) 13 ม.ค. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 167) 11 ม.ค. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) (ดู : 100) 7 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs