Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วิสัยทัศน์ "พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่งคง การคมนาคมสะดวก"  
นายสุโข แก้วบัวทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 6)
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 6)
จดหมายข่าว (ดู : 15)
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 6)
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 (ดู : 15)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
สัญญจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านหนองพลับ (ดู 2: )
สัญญจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนาปรือ (ดู 2: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ (ดู 4: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ (ดู 4: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำปฏิทิน ประจำปี 2566 (ดู 6: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองคลัง (ดู 4: )
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง ที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง และบรรดาลูกหลานของผู้สูงอายุ เข้าร่วมแสดงความยินดีในการมอบวุฒิบัตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เวลา 09.00 น.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ท่าฉาง ส่งทีมเรือพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวในชื่อทีม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลท่าฉาง พนักงาน คุณครู และเด็กนักเรียน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฟังเทศน์ ณ วัดจันทาราม เมื่อเวลา 08.00 น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ....วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง สังกัด อบต.ท่าฉาง สาธิตและให้ความรู้เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการกำจัดขยะเปียก และวิธีการใช้ถังขยะเปียกอย่างถูกวิธีใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 69)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 61)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 75)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตำหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (ดู : 499)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน (ดู : 507)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 441)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เจดีย์เอนท่าฉาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : )
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : )
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 11/2554 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:633 )  (ดู : )
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ท่าฉาง
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs