Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วิสัยทัศน์ "พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่งคง การคมนาคมสะดวก"  
นายสุโข แก้วบัวทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 30-31 ม.ค.66 งวดที่ 5 (ดู : 1)
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 ม.ค.66 งวดที่ 4 (ดู : 0)
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 17-20 ม.ค.66 งวดที่ 3 (ดู : 0)
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ ลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบรหรส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 8)
การลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฎิบัติงาน (ดู : 11)
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 ม.ค.66 งวดที่ 2 (ดู : 0)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนดฯ (ดู 1: )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนดฯ (ดู 12: )
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโล๊ะงาน (ดู 60: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านบางปู หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล (ดู 9: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านปลายถนน-ดอนโคก หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล (ดู 19: )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนสายบ้านท่าเคย (รหัสสายทาง สฎ.ถ 17-005) หมู่ที่ 2 (ดู 9: )
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง มอบหมายให้นายธรรมกร ขำแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย อบต.ท่าฉาง ได้รับรางวัล ระดับ....AA.. โดยรับมอบโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง และผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ทำการสำรวจและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ กรณีที่เกิดฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรงในพื้นที่ ตำบลท่าฉาง เมื่อคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 02.00 น. ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ,3 และ 4 ตำบลท่าฉาง รวมถึงที่พักสงฆ์บ้านภูนนท์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ทาง อบต.ท่าฉาง ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎร เบื้องต้น โดยได้จัดหากระเบื้องมามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายและความเดือดร้อน เป็นการเบื้องต้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว และวาระอื่นๆ โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วันที่ 13 ธันวาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายธรรมกร ขำแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าฉาง เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานทีมีผลคะเเนนระดับ AA จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท่าฉาง และคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 92)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 76)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 90)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตำหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (ดู : 520)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน (ดู : 540)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 464)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เจดีย์เอนท่าฉาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : )
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : )
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 11/2554 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:633 )  (ดู : )
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ท่าฉาง
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs