Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือประชาชน/คู่มือการให้บริการ
   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
   อำนาจหน้าที่กองคลัง
   อำนาจหน้าที่กองช่าง
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   อำนาจหน้าที่ของอบต.
   คู่มืิอการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-SERVICE
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผน
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   แผนดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   รายงานผลการฝึกอบรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
   รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ปี 64
   มาตรการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 65
   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   แผนพัฒนาการศึกษา 61-65
กิจการสภา
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   พนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วิสัยทัศน์ "พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่งคง การคมนาคมสะดวก"  
นายสุโข แก้วบัวทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประจำปี 2565 (ดู : 10)
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565  (ดู : 13)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 25)
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 22)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู 4: )
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปั้มบาดาลแบบจม ขนาด .5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (ดู 3: )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัล์ตอกคอนกรีตสายทางบ้านนาปรือ ม.3 บ้านคชาธาร  (ดู 3: )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัล์ตอกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลับ ม.3 บ้านคชาธาร (ดู 2: )
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) (ดู 5: )
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 5 รายการ (ดู 5: )
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางไดรับการคัดเลือกรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมมอบ นโยบายกสรสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุโข แก้วบัวทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ทำการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุน สปสช. อบต.ท่าฉาง ....
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู นักเรียน ศพด.บ้านท่าฉาง นำนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาลานวัด กวาดขยะ เก็บขยะ ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง..
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 
โครงการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง (ดู : 43)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 36)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 47)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตำหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (ดู : 472)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน (ดู : 475)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 411)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เจดีย์เอนท่าฉาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : )
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : )
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 11/2554 (ดู : )
การจัดสรรอัตราและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:633 )  (ดู : )
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ท่าฉาง
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
   ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150  โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
E-mail Address : tachang05@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.tachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs